Menu
Inloggen medewerkers

Inzet PB-uren per schooljaar 2023-2024

23 februari 2023

Het individueel keuzebudget (PB-uren) is een belangrijk instrument in de verlaging van werkdruk en de vergroting van werkplezier. Met ingang van 1 augustus 2023 zijn er 90 PB-uren (aantal naar rato) van omvang van de aanstelling) opgenomen in de jaartaak.

Voor docenten geldt dat zij deze uren naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor vermindering van de lestaak of van overige taken om zo extra ruimte binnen de jaartaak voor deskundigheidsbevordering/ professionalisering of het voorbereiden van lessen te realiseren. De omvang van de totale jaartaak blijft ongewijzigd. Je legt over de inzet van deze uren verantwoording af aan jouw leidinggevende.

Ook medewerkers in de functiecategorieën OOP en directie hebben het recht om het keuzebudget in te zetten voor werkdrukverlichting en/of professionalisering. In deze functies maak je hierover jaarlijks afspraken met jouw leidinggevende/werkgever.

Verlof in bijzondere situaties

In de CAO 2022-2023 wordt meer nadruk gelegd op de PB-uren als instrument voor structurele  werkdrukverlichting door het jaar heen. Als gevolg daarvan is de mogelijkheid om het individuele keuzebudget om te zetten voor verlof en verlofsparen komen te vervallen. In overleg met de GMR heeft de Onderwijsgroep Amersfoort in aanvulling op de CAO eigen beleid gemaakt, dat het gebruik van PB-uren voor verlof in bijzondere situaties mogelijk maakt. Dit geldt voor maximaal 30% van je jaarlijkse PB-uren.

Wanneer je dit ‘verlof in bijzondere situaties’ kunt inzetten, bepaal je samen met je leidinggevende. Leidend hierbij is dat jij en je leidinggevende overeenstemming hebben over de inhoud van het verlof en dat het verlof in die specifieke situatie ook een bijdrage levert aan werkdrukverlichting.

Deskundigheidsbevordering als bestedingsdoel

Kies je voor deskundigheidsbevordering als bestedingsdoel voor je PB-uren, dan is er naast de klassieke vorm van professionalisering, zoals het volgen van een opleiding of seminar, ook ruimte voor vormen van informeel leren. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld werkbezoeken, stages, intervisie, coaching, en dergelijke. Je kunt zelf met je leidinggevende invulling geven aan jouw deskundigheidsbevordering als bestedingsdoel voor jouw keuzebudget.

PB-uren in de praktijk

In de ‘januari/februaribrief’ geef je aan op welke manier jij jouw PB-uren in het komend schooljaar wilt besteden. De inzet van jouw PB-uren voor vermindering van de lestaak of van overige taken of voor deskundigheidsbevordering worden 1-op-1 gehonoreerd, uitzonderlijke situaties daargelaten (zie hieronder). De inzet de PB-uren voor verlof in bijzondere situaties (tot een maximum van 30% van de uren) kan alleen wanneer jij en je leidinggevende hier samen overeenstemming over hebben.

Uitzonderingen

In een aantal (uitzonderlijke) gevallen kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om het keuzebudget (volledig) in te zetten ook al valt het bestedingsdoel binnen de in de CAO bedoelde werkdrukverlichting in de vorm van vermindering van (les)taken. Redenen daarvoor zijn:

  • het inzetten van de PB-uren is organisatorisch niet inpasbaar;
  • het inzetten de PB-uren leidt tot negatieve werkdrukeffecten voor collega’s.

In dat geval spreken jij en je leidinggevende af op welke andere wijze, niet zijnde (spaar)verlof, jij de uren kunt inzetten. Uitbetalen van de uren is hierbij een uiterste mogelijkheid. In geval van uitbetaling moet de schoolleiding hierover verantwoording afleggen aan het College van Bestuur.

Sparen van PB-uren is alleen mogelijk als dit voor het overeengekomen bestedingsdoel noodzakelijk is. Hiermee wordt de situatie bedoeld waarin het jaarlijkse PB-budget niet voldoende is om een bestedingsdoel te realiseren. Wanneer jij en je leidinggevende hier overeenstemming over hebben, is het mogelijk om maximaal vier keer het jaarlijkse aantal PB-uren te sparen (4×90 = 360 uur bij een fulltime dienstverband).

Meer informatie

De tekst van de CAO vind je hier, het gedeelte over het individuele keuzebudget begint op pagina 32.

Voor veel gestelde vragen verwijzen we je graag naar de VO-raad, onder het kopje Individueel keuzebudget.

Voor overige vragen kun je terecht bij je leidinggevende of de HR-adviseur.