Menu
Inloggen medewerkers

Privacy Policy

Privacyverklaring Onderwijsgroep Amersfoort

Inleiding

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort[1] verwerken van al haar leerlingen persoonsgegevens. Onderwijsgroep Amersfoort vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘de AVG’), de wet die verwerking van persoonsgegevens regelt. De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze toelichting leggen wij u uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

In deze Privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens van uw kind?
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van uw kind?
 3. Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van uw kind?
 4. Welke rechten hebben een leerling en ouder(s)/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar?

Bij wie kunt u terecht met vragen over verwerking en bescherming van persoonsgegevens?

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens van uw kind?

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort verwerken persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven[2].

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van uw kind?

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouder(s)/voogd hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij de scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort.

Met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook andere (niet wettelijke verplicht te registeren) gegevens van uw kind, bijvoorbeeld medische gegevens of gegevens rondom godsdienst of levensovertuiging. In het geval van bijvoorbeeld medische gegevens beperkt zich dit enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Onderwijsgroep Amersfoort zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kunt u terugvinden in de bijlage van deze Privacyverklaring.

3. Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van uw kind?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk en om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan in deze toelichting genoemd.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals onder paragraaf 2 aangegeven, wettelijk verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en de accountant.

Wij kunnen derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een lesroosterprogramma of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Amersfoort. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er worden verwerkt en hoe deze gegevens worden beveiligd. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Onderwijsgroep Amersfoort past in haar hele organisatie beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals de ISO norm ISO27002. Daarnaast staat Onderwijsgroep Amersfoort onder toezicht van diverse toezichthouders (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens en de Onderwijsinspectie).

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Gegevens uit de leerlingenadministratie worden over het algemeen conform de fiscale bewaartermijn, 7 jaar, bewaard. In het kader van reünies bewaren wij alleen de contactgegevens van de leerling.

4. Welke rechten hebben een leerling en ouder(s)/voogd van leerlingen jonger dan 16 jaar?

Als ouder(s)/voogd heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouder(s)/voogd kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of te wissen uit de systemen van Onderwijsgroep Amersfoort. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Onderwijsgroep Amersfoort zal geen besluiten nemen over uw kind die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

5. Bij wie kunt u terecht met vragen over verwerking en bescherming van persoonsgegevens?

De Onderwijsgroep Amersfoort heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de scholen van de onderwijsgroep en op de naleving van de AVG. Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de FG via Privacy@Onderwijsgroepamersfoort.nl of met de directeur van de school.

Bij algemene vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bijlage

Tabel met de categorieën van persoonsgegevens die door de scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort worden verwerkt inclusief toelichting:

Categorie Toelichting
1. Contactgegevens
 1. naam, voornaam, e-mail, opleiding;
 2. geboortedatum, geslacht;
 3. overige gegevens te weten:

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen.

2. Leerlingnummer Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1.
3. Nationaliteit en geboorteplaats
4. Ouder(s)/voogd Contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e- mailadres).
5. Medische gegevens Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling.
6. Godsdienst Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bv: leerling vrij op bepaalde dag).
7. Studievoortgang Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:

 • Examinering (gegevens rondom het examen)
 • Studietraject, waaronder beoordelingen.
 • Begeleiding leerling (incl. ontwikkelperspectief OPP)
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Medisch dossier
 • Klas, leerjaar, opleiding.
8. Onderwijsorganisatie Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz.
9. Financiën Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten (bv. bankrekeningnummer van de ouders).
10. Beeldmateriaal Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming. Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (schoolpas en als aanvulling op het dossier).

Met enige regelmaat worden (digitale) opnames gemaakt voor de begeleiding en het coachen van medewerkers, in het bijzonder docenten in lessituaties. Scholen zijn immers verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en het coachen van de medewerkers is daar belangrijk onderdeel van. Deze opnames zijn puur voor intern gebruik en uiteraard wordt zeer zorgvuldig om gegaan met deze beelden.

11. Docent /zorgcoördi- nator/ intern begeleider/ decaan / mentor Gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen.
12. BSN (PGN) In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN), ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.
13. Keten-ID (Eck-ID) Uniek ID voor de ‘educatieve contentketen’. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.
14. Overige gegevens, te weten … Andere dan de onder 1 tot en met 13 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. Indien van toepassing zal u hierover separaat worden geïnformeerd.

 

[1] De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn: ‘t Atrium, De Amersfoortse Berg, Trivium College, Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Vathorst College en Axia College.

[2] Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal.