Menu
Inloggen medewerkers

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het voorgestelde beleid, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur én is ook de werkgever van het college van bestuur. De Raad van Toezicht dient o.a. goedkeuring te geven aan de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de Onderwijsgroep Amersfoort. In het verslag van de Raad van Toezicht (onderdeel jaarverslag) komt de invulling van de taken in het verslagjaar terug.
K (Karel) de Leest
Voor mij is de toezichtsrol noodzakelijk onderdeel van de publieke verantwoording die hoort bij publieke organisaties. Het perspectief vanuit mijn rol is dat risico’s moeten worden voorkomen en organisaties altijd kunnen verbeteren! Voor mij is de toezichtrol in een onderwijsorganisatie een natuurlijke plek want onderwijs zit in mijn genen en voor mij is het een hele mooie waardevolle sector in onze samenleving!
A (Arjan) van den Born
" Surround yourself with people who make you happy. People who make you laugh, who help you when you're in need. People who genuinely care. They are the ones worth keeping in your life. Everyone else is just passing through"

Karl Marx
A (Annette) Fijn van Draat
Het onderwijs zorgt voor de juiste toerusting van toekomstige generaties, de kwaliteit van het onderwijs ligt voor een belangrijk deel in handen van docenten. Met de opeenstapeling van verwachtingen over de kwaliteit van onderwijs, is het belangrijk dat we vanuit de RvT onze rol als werkgever, sparringpartner en toezichthouder nemen om de medewerkers van de Onderwijsgroep Amersfoort individueel en gezamenlijk te ondersteunen in het bieden van hoogwaardig onderwijs. Met name de rol van sparringpartner van het CvB is hierin cruciaal, waarbij we oog houden voor wat mogelijk is, het systeem- denken zo klein mogelijk houden en ook zelf werken aan continue verbetering.
J W (Jan Willem) Gunnink
Goed onderwijs is een prachtige investering die kinderen een toekomst geeft en de maatschappij op vele manieren verrijkt. In de Onderwijsgroep moeten we daarom steeds kijken waar het nog beter kan.
D (Douwe) Lodewijk
Toezichthouden bij een onderwijsinstelling is belangrijk om daarmee de continuiteit en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. De ervaring van de afgelopen jaren (met name COVID) en de uitdagingen voor de komende jaren (waaronder lerarentekort) zorgen ervoor dat er veel op het bordje ligt van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op de afwegingen die worden gemaakt en adviseert waar mogelijk en gewenst.
J (Janarthanan) Sundaram (vanaf 1-1-2022)
Lid RvT
Documenten