Menu
Inloggen medewerkers

Statuten en reglementen

Statuten & Bestuursreglement

In de statuten en het bestuursreglement van de Onderwijsgroep Amersfoort is de inrichting van het bestuur en het toezicht vastgelegd. Ook zijn de taken en verantwoordlijkheden van beide organen hierin opgenomen.

Integriteitscode

De Onderwijsgroep Amersfoort heeft in een integriteitscode de concrete regels en algemene gedragslijnen vastgelegd inzake het integer handelen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort.

Klokkenluidersregeling

Klokkenluiden staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft.
Deze klokkenluidersregeling (voluit: Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Onderwijsgroep Amersfoort) staat niet op zichzelf. De regeling is een voortvloeisel van het integriteitbeleid en moet in relatie gezien worden met de Klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort.
Ondanks deze voorziening blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde klokkenluidersregeling nuttig zijn.
Hoofddoel van een dergelijke regeling is: het bestrijden van misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn.
Dat doen we
– op een wijze die bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie en voor zover mogelijk het corrigeren van de misstand;
– met zo gering mogelijke schade voor melder en voor organisatie;
– met zorgvuldigheidseisen voor de melder en de organisatie;
– met rechtsbescherming tegen benadeling voor bonafide melders.