Menu
Inloggen medewerkers

Statuten en reglementen

Statuten & Bestuursreglement

In de statuten en het bestuursreglement van de Onderwijsgroep Amersfoort is de inrichting van het bestuur en het toezicht vastgelegd. Ook zijn de taken en verantwoordlijkheden van beide organen hierin opgenomen.

Klachtenregeling

De meeste klachten zijn eenvoudige van aard en kunnen binnen de school tussen betrokkenen worden opgelost. Soms zijn er klachten, die niet via die weg opgelost kunnen worden.
Klachten kunnen dan ingediend worden bij het college van bestuur, dan wel de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als een klacht rechtstreeks bij de LKC wordt ingediend, geeft deze in de regel het college van bestuur de mogelijkheid om de klacht eerst op het niveau van het bestuur op te lossen. Lukt dat niet, dan neemt de LKC de klacht in behandeling.
De volledige klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort is hieronder te downloaden.

Integriteitscode

De Onderwijsgroep Amersfoort heeft in een integriteitscode de concrete regels en algemene gedragslijnen vastgelegd inzake het integer handelen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort.

Klokkenluidersregeling

Klokkenluiden staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft.
Deze klokkenluidersregeling (voluit: Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Onderwijsgroep Amersfoort) staat niet op zichzelf. De regeling is een voortvloeisel van het integriteitbeleid en moet in relatie gezien worden met de Klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort.
Ondanks deze voorziening blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde klokkenluidersregeling nuttig zijn.
Hoofddoel van een dergelijke regeling is: het bestrijden van misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn.
Dat doen we
– op een wijze die bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie en voor zover mogelijk het corrigeren van de misstand;
– met zo gering mogelijke schade voor melder en voor organisatie;
– met zorgvuldigheidseisen voor de melder en de organisatie;
– met rechtsbescherming tegen benadeling voor bonafide melders.

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is per 1 augustus 2022 vervangen door een nieuwe wet: WVO 2020. Alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO zijn samengevoegd in een nieuw Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (UB WVO 2020). De inhoud van de wet en de op de wet gebaseerde besluiten is niet veranderd. Door deze wijziging is de artikelnummering en de indeling van de hoofdstukken wel gewijzigd. Wij passen de verwijzingen aan als wij ons beleid en/of onze regelingen herzien. Daar waar in ons beleid en onze regelingen wordt verwezen naar de oude wet kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande omzettingstabellen WVO 2020 en UB WVO 2020 om de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden. De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het UB WVO 2020 is te vinden via wetten.nl

Omzettingstabel WVO 2020 |  Omzettingstabel UB WVO 2020