Menu
Inloggen medewerkers

Strategisch Meerjarenplan

Blijvend Koersvast 2023-2024; Herijking Strategisch Meerjarenplan 2020-2024

De Onderwijsgroep werkt met strategische vierjarenplannen. In het najaar van 2022 hebben bestuur en de rectoren/directeuren van Onderwijsgroep Amersfoort gesproken over de ambities uit Koersvast, het strategisch meerjarenplan voor de jaren 2020 tot 2024. Het doel van deze gesprekken was om met elkaar te zien waar de scholen met elkaar stonden ten opzichte van de ambities op het gebied van onderwijskwaliteit, ICT, samenwerking, medewerkers en professionalisering, zoals in het plan verwoord.
Tijdens de gesprekken is geconstateerd dat de ambities voor een groot deel nog actueel waren, maar de invulling ervan wel aangepast moest worden. Alleen al de impact van de coronapandemie in de jaren 2020-2022 heeft ervoor gezorgd dat de uitvoering van de ambities niet altijd van de grond kon komen of juist andere accenten qua invulling naar boven heeft gebracht.
Het bestuur en de rectoren/directeuren hebben dan ook de wens uitgesproken om het strategisch meerjarenplan te herijken, zodat er weer een actueel gezamenlijk kader ligt dat de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort richting geeft. De ambities van het meerjarenplan zijn opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld. De herijking van het strategisch meerjarenplan is vastgesteld voor de kalenderjaren 2023 en 2024 na positief advies van de gemeenschappelijke medezeggenschap en met goedkeuring van de RvT. Een en ander betekent dat de Onderwijsgroep in 2024 opnieuw een uitgebreider proces van verkenning, analyse en keuzes doorloopt met interne en externe betrokkenen. Dit proces moet tegen die tijd resulteren in een nieuw strategisch meerjarenplan voor de jaren 2025-2029.