Menu
Inloggen medewerkers

Missie en Visie

Missie
De Onderwijsgroep Amersfoort biedt leerlingen en medewerkers een omgeving die hen stimuleert het beste uit henzelf, elkaar en de wereld te halen. Leerlingen en medewerkers leren op een manier die het beste bij hen past. De Onderwijsgroep Amersfoort gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Visie
Onderwijsgroep Amersfoort: dit zijn wij, zo doen wij.
Waarom: Een school kan leerlingen een opstap voor de rest van hun leven bieden. De maatschappij vaart er wel bij wanneer wij onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot aardige, waardige, vaardige burgers. [citaat Paul Schnabel]

Hoe: Alle medewerkers van de onderwijsgroep onderhouden en ontwikkelen hun vakbekwaamheid, hebben een open blik naar de maatschappij, hebben de ambitie en voelen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten op basis van (wetenschappelijk) onderzoek.

Wat: Onze scholen bieden uitstekend onderwijs en een basis voor het leven in een plezierige, oplettende en ambitieuze omgeving.

Als leerlingen eenmaal op eigen benen staan, is het belangrijk dat zij een bestaan kunnen verwezenlijken waarin zij in hun behoeften kunnen voorzien en hun talenten kunnen gebruiken. Dit vergroot hun levensvreugde en heeft een positief effect op de samenleving. Wij scheppen hiervoor belangrijke voorwaarden door leerlingen op het voor hen hoogst haalbare niveau te onderwijzen en hen vaardigheden te leren waardoor zij actief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving.

Daarom streeft de Onderwijsgroep naar het beste onderwijs en naar een uitstekend pedagogisch klimaat waarin medewerkers, individueel en in onderlinge samenwerking, rekening houden met de unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de aan hen toevertrouwde leerlingen. Hiervoor streven we naar goed werkgeverschap en goed werknemerschap en investeren we in gebouwen waarin het goed werken en samenleven is.

Wij bieden lokaal alle niveaus van voortgezet onderwijs aan voor leerlingen die wonen in Amersfoort of in de onmiddellijke omgeving van Amersfoort en die bereid zijn naar Amersfoort te reizen. Wij streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk in reguliere scholen onderwijs te laten volgen; we bieden voortgezet speciaal onderwijs aan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Onze scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werken nauw samen om zo hun pedagogisch en didactisch handelen steeds verder te verbeteren.

Onze scholen bieden alle vormen van voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; we werken samen en leren van elkaar. In jouw belang.”

Onderwijsvisie
Meerwaarde voor leerlingen
• We bieden actueel en goed onderwijs en dagen leerlingen uit zich maximaal te ontwikkelen.
• We bieden een sociaal veilige en inspirerende omgeving waar alle leerlingen zich welkom voelen.
• We borgen dat leerlingen de ruimte hebben om zichzelf te zijn. We helpen leerlingen om hun
talenten te ontdekken en zich breed te ontwikkelen.
• We maken in ons onderwijs gebruik van actuele (wetenschappelijke) inzichten.
• We begeleiden leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor hun vervolgstap.
• We benaderen leerlingen vanuit het ‘waarderend perspectief’.

De Onderwijsgroep vindt het belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen: niet alleen cognitief maar ook psychologisch, sociaal en maatschappelijk. De scholen van de Onderwijsgroep zijn hier allen aan toegewijd en besteden veel aandacht aan loopbaanbegeleiding (ontdekken wat bij je past), digitale vaardigheden en burgerschapsontwikkeling. Ook doen alle scholen projecten die passen bij hun leerlingenpopulatie.
Tegen onze leerlingen zeggen we: “Je bent welkom om jezelf bij ons te ontwikkelen. Draag bij, doe ertoe! Wil je meer? Kun je meer? Leer! Wij helpen.